Algemene voorwaarden Omnia 4 Office

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van Omnia 4 Office, gevestigd te Wapenveld, hierna te noemen Omnia 4 Office.
2.De koper/opdrachtgever zal hierna worden aangeduid als “de tegenpartij”.
3.Aangepaste voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomsten indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.Het door de tegenpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1.Omnia 4 Office levert kantoorartikelen, computersupplies, kantoorapparatuur en onderdelen, kantoormeubilair en onderdelen en gebruiksklare standaardprogrammatuur en/of verleent diensten en sluit ter zake het voorgaande overeenkomsten met tegenpartijen. De producten en diensten welke Omnia 4 Office levert worden in deze voorwaarden onder meer aangeduid met de term “zaken”.
2.Overeenkomsten worden door schriftelijke bevestiging van Omnia 4 Office bindend.
3.Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Omnia 4 Office bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Omnia 4 Office zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de tegenpartij aanvaard, dan heeft Omnia 4 Office het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.Vermelde prijzen zijn netto en exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
3.Eventuele installatie, montage en afstelkosten en andere in verband met de aflevering te maken kosten zijn niet in de prijs begrepen.
4.Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, maten, gewichten, capaciteiten en andere omschrijvingen, alsmede modificaties van louter technische aard, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Omnia 4 Office gerechtigd deze verhogingen aan de tegenpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Omnia 4 Office en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Omnia 4 Office gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de tegenpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN
Omnia 4 Office is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1.Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd en/of diensten moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Omnia 4 Office derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3.Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
4.Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de tegenpartij te leveren dan wel de overeengekomen diensten te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de tegenpartij, behoudt Omnia 4 Office zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de tegenpartij op te slaan. Omnia 4 Office stelt de tegenpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de dienstverlening en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de tegenpartij Omnia 4 Office in staat moet stellen de dienstverlening te hervatten en/of de zaken te leveren.
5.Indien de tegenpartij ook na verloop van de door Omnia 4 Office gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de tegenpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de dienstverlening, in verzuim en heeft Omnia 4 Office het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.Het voorafgaande laat de verplichting van de tegenpartij de overeengekomen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
7.Omnia 4 Office is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de tegenpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN
1.Wanneer de leveringen of de dienstverlening door oorzaken buiten de schuld van Omnia 4 Office niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Omnia 4 Office gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de tegenpartij in rekening te brengen.
2.Indien tijdens de uitvoering van een door Omnia 4 Office aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Omnia 4 Office niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft Omnia 4 Office het recht te vorderen dat de aan Omnia 4 Office verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer het zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Omnia 4 Office heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Omnia 4 Office verleende diensten of gemaakte kosten.
3.Alle onkosten welke door Omnia 4 Office worden gemaakt ten verzoeken van de tegenpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: TRANSPORT
1.Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Omnia 4 Office te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de tegenpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.Omnia 4 Office is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
3.De tegenpartij dient zich tegen voormelde risico's behoorlijk te verzekeren.
4.De tegenpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/ losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
5.Niet geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Omnia 4 Office, voor rekening en risico van de tegenpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

ARTIKEL 8: RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1.De tegenpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de tegenpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief / begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Omnia 4 Office te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief/begeleidingsbon niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de tegenpartij Omnia 4 Office binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Omnia 4 Office.
2.Overige reclames, ook ter zake van verleende diensten, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of het verlenen van diensten aan Omnia 4 Office te worden gemeld.
3.Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Omnia 4 Office is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de verleende diensten geacht goed te zijn verricht.
4.Ter zake normale slijtage kunnen geen reclames geldend worden gemaakt.
5.Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6.Omnia 4 Office dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
7.Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Omnia 4 Office indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
8.In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Omnia 4 Office te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de tegenpartij, tenzij Omnia 4 Office de reclame gegrond verklaart.
9.Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
10.In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1.Omnia 4 Office kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Omnia 4 Office bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
2.Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Omnia 4 Office uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verleende diensten. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
3.Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Omnia 4 Office nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Omnia 4 Office gesloten verzekering.
4.Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Omnia 4 Office zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
5.Omnia 4 Office staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.6.Zo door Omnia 4 Office geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
7.In alle gevallen is de termijn waarbinnen Omnia 4 Office tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
8.De tegenpartij verliest diens rechten jegens Omnia 4 Office, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Omnia 4 Office tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
A.voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Omnia 4 Office of een gebruiksaanwijzing strijdig gebruik, foutieve installatie en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de tegenpartij;
B.voormelde schade is ontstaan doordat de tegenpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C.voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens (waaronder verstrekte informatie over de gebruiksintensiteit), materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de tegenpartij aan Omnia 4 Office zijn verschaft en/of voorgeschreven;
D.voormelde schade is ontstaan doordat de tegenpartij zelf of een derde in opdracht van de tegenpartij reparaties of andere bewerkingen / werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnia 4 Office, dan wel zelf of via een derden installatie en/of implementatiewerkzaamheden heeft verricht.

ARTIKEL 10: BETALING
1.Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A.zal de tegenpartij aan Omnia 4 Office een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 3% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B.zal de tegenpartij, na daartoe door Omnia 4 Office te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 10% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 100,00;
C.heeft Omnia 4 Office het recht, voor elke aan de tegenpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 25,00 ter zake administratiekosten bij de tegenpartij in rekening te brengen. Omnia 4 Office zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
3.Ter keuze van Omnia 4 Office kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4.Indien de tegenpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Omnia 4 Office bevoegd de nakoming van de jegens de tegenpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Omnia 4 Office het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij te twijfelen.
5.Door de tegenpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de tegenpartij bij de betaling uitdrukkelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.Indien de tegenpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Omnia 4 Office heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de tegenpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de tegenpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1.Omnia 4 Office, dan wel de leverancier is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, producten, software modellen, programmatuur, e.d..
2.De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Omnia 4 Office en/of zijn leverancier voorbehouden.
3.Overtreding door de tegenpartij van het bepaalde in lid 2 leidt tot schadeplichtigheid van de tegenpartij, die alsdan een boete verbeurt aan Omnia 4 Office van € 1.000, per overtreding. De boete is niet vatbaar voor rechterlijke matiging en wordt verbeurd door het enkele feit van overtreding, zonder dat een voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling noodzakelijk is. E.e.a. onverminderd het recht van Omnia 4 Office op vergoeding van de werkelijk geleden schade.
4.Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Omnia 4 Office verschuldigde, komt aan de tegenpartij een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht toe. Op het gebruiksrecht zijn mede van toepassing de door de fabrikant daaraan verbonden voorwaarden, welke op de verpakking en/of de begeleidende documentatie zijn vermeld. 

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.Omnia 4 Office behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Omnia 4 Office heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de tegenpartij.
2.Ingeval Omnia 4 Office een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Omnia 4 Office vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3.De tegenpartij is verplicht Omnia 4 Office terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE
Tot op het tijdstip waarop de tegenpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Omnia 4 Office heeft voldaan, is de tegenpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Omnia 4 Office kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Omnia 4 Office op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de tegenpartij en Omnia 4 Office gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de tegenpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 15: OVERMACHT 
1.In geval nakoming van datgene waartoe Omnia 4 Office krachtens de met de tegenpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Omnia 4 Office of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Omnia 4 Office ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Omnia 4 Office, is Omnia 4 Office gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de tegenpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de tegenpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Omnia 4 Office tot aan dat moment te voldoen.
2.Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij Omnia 4 Office, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3.In geval de tegenpartij op enigerlei wijze tegenover Omnia 4 Office in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de tegenpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Omnia 4 Office verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 16: ANNULERING EN ONTBINDING
1.De tegenpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
2.Annulering door de tegenpartij is slechts mogelijk door middel van een aangetekende brief en indien Omnia 4 Office daarin toestemt. Als dan is de tegenpartij aan Omnia 4 Office, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.
3.De tegenpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Omnia 4 Office ter zake.
4.Door de tegenpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1.Op de tussen Omnia 4 Office en de tegenpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zei het dat Omnia 4 Office de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de rechter te Zwolle, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.